Agrarische Adviesraad Saramacca vergadert met dc en LVV-minister

21 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 juli 2021 – De onlangs geproclameerde Agrarische Adviesraad (AAR) uit het district Saramacca heeft op 19 juli een onderhoud gehad met de minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Bij deze ontmoeting was districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga ook aanwezig.
De minister van LVV was zeer ingenomen met de uitnodiging van de agrarische adviesraad Saramacca en de districtscommissaris.
Tijdens deze vergadering is een presentatie gehouden door de leden van de AAR Saramacca. In de presentatie is onder andere opgenomen de statistieken van de agrarische productie in Saramacca, adviezen, aandachtspunten en daarbij horende aanbevelingen.
De volgende aandachtspunten zijn onder de aandacht gebracht van de minister gebracht door de AAR Saramacca, te weten:
• Het beschikbaar stellen van een aantal machine uren per ressort/ organisatie tegen een gereduceerde prijs.
• De start van het landbouwpercelen onderzoek in Saramacca, zodat achterhaald kan worden wat de oorzaken zijn van de geringe benutting van de percelen met als gevolg de achteruitgang van productie in het district.
• Drainage voor de afvoer en toevoer van water.
• De opzet van modelbedrijven, om jongeren te interesseren voor de agrarische sector.
• Voorlichting en onderzoek vanuit LVV
• Het beschikbaar stellen van arealen voor grasland productie in coöperatief verband, de beschikbaarheid van veeartsen en de verbetering van veestapel.
• Het aanbieden van studiebeurzen en begeleiding.
• Het beschermen en onderhouden van proeftuinen van het ministerie.
Na de presentatie ging de minister in op de aandachtspunten en op de vragen van de leden van de AAR Saramacca. De minister gaf aan dat hij de presentatie goed vond en dat hij er blij mee is. De problemen vereisen volgens de minister een gezamenlijke aanpak. Daarnaast gaf de minister aan dat de aandachtspunten in de komende vergaderingen diepgaand besproken zullen worden.
Voorts gaf de minister aan ingenomen te zijn met dit initiatief niet alleen, maar ook hoe belangrijk de communicatie is tussen de boeren en de overheid. “Hoe kunnen wij het samen, want als overheid kunnen wij niet alleen de sector ontwikkelen. De overheid gaat niet produceren. De boeren moeten produceren en de overheid moet slechts faciliteren daarbij. Nu is het een kwestie van, alleen als er ergens een probleem is dan hoor je de boeren, maar nu zoals het hier is opgezet, is het een initiatief van de boeren zelf. De DC is erbij betrokken, ministerie van LVV is erbij betrokken voor de agrarische ontwikkeling, als alle districten dit zouden hebben, zou ik er bijzonder blij mee zijn”, aldus de minister van LVV.
Het geheel werd met een informeel samenzijn afgesloten.

-LVV-