Anti-corruptie commissie wordt aangesteld

25 July 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Eén van de bepaling binnen de Anti-corruptie wet is het aanstellen van een anti-corruptie commissie. Chandrikapersad Santokhi, president van de Republiek Suriname legt uit dat er al gesprekken zijn gevoerd met diverse stakeholders om te komen tot aanstelling van de commissie. Op woensdag 27 juli 2022 zal tijdens de Raad van Ministers dit punt verder worden uitgediept.

Deze wet maakt het mogelijk om corruptie vooral te voorkomen. De bestrijding van corruptie, waar er al wetten voor zijn, is verder aangescherpt.
De Commissie is bevoegd tot:

  • Het in ontvangst nemen en registreren van meldingen van misstanden, ter doorgeleiding naar de Procureur-generaal, met het verzoek om de behandeling over te nemen. Tevens worden alle melding door de Commissie, ontvangen documenten en informatie, overgedragen aan de Procureur-generaal.
  • Het in het kader van de preventieve taken op verzoek of ambtshalve doen van onderzoek binnen staatsinstellingen op hun compliance met onder meer de in lid 1 onder a bedoelde instructies en richtlijnen, alsmede het beoordelen van de organisatiestructuren, processen en procedures op hun gevoeligheid op misstanden; de Commissie is in dit kader bevoegd tot plaatselijke oriëntatie
  • Het oproepen en horen van de publieke functionarissen en in aanmerking komende personen of instanties in verband met het bepaalde in lid 1 onder b.
  • Het schriftelijk verslag van het horen wordt na de vaststelling door de Commissie ondertekend door de voorzitter.
  • Het opvragen bij staatsinstellingen en/of publieke functionarissen van voor de controle en het onderzoek als bedoeld onder b noodzakelijke of gewenste documenten en informatie alsmede het daarbij horen van getuigen onder ede; de voorzitter is bevoegd de eed af te nemen.