Bouwwerkzaamheden ondernemer M.J. Poese stopgezet door OWT&C

22 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 januari 2019 – Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de bouwwerkzaamheden van ondernemer M.J. Poese, te Winti Wai stopgezet. Het ministerie heeft geen vergunning verleend voor de bouw van een crematorium op die locatie, maar heeft op 14 september 2017 een (bouw)vergunning verleend aan Stichting Kalawatie Poeniet. Deze vergunning is bestemd voor “de bouw van een uitvaartcentrum met aula’s bestaande uit 2 verdiepingen”. Op de bouwtekeningen staan er geen verbrandingsinstallaties aangegeven en vertonen dus geen karakter van een crematorium. Ook de districtscommissaris van Paramaribo, bestuursressort Zuid-West, heeft een “verklaring van geen bezwaar” verstrekt voor het verkrijgen van toestemming van het ministerie voor de bouw van een uitvaartcentrum, geen crematorium.

Uit veldcontrole, gedaan door de technische afdeling van het ministerie, is gebleken dat er op voornoemde locatie wordt gebouwd in afwijking van de verleende vergunning, met name met betrekking tot de dimensies, indelingen en uiterlijke vormgeving. De bouw is naar aanleiding hiervan stopgezet en conform art. 5 lid 1 van de Bouwwet 1956 is de ondernemer aangemaand binnen een te bepalen termijn te voldoen aan een aan hem uitgereikte aanschrijving van de directeur van Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie, om weg te nemen wat tot stand gebracht is en in strijd is met de bij de vergunning gestelde voorwaarden. Vast staat dat de ondernemer voorlopig niet kan voortgaan met zijn bouwactiviteiten. De ondernemer heeft nagelaten een wijziging van het bouwplan aan te vragen, waarbij de toetsing op basis van het nieuwe plan inclusief de eventuele wijziging van de bestemming van het bouwwerk heeft plaatsgevonden.

Het ministerie doet verder een beroep op burgers en vooral ondernemers die van plan zijn investeringen te plegen door het opzetten van bouwwerken, zich goed te laten informeren door het ministerie en gerenommeerde architectenbureaus aan te trekken. Er is door het ministerie geconstateerd dat men vaak tracht om malafide wegen te bewandelen om bouwvergunningen verleend te krijgen, bijvoorbeeld door bouwvergunningen aan te vragen met als bestemming woonhuis, terwijl er in de praktijk geheel in afwijking hiervan een zakenpand wordt opgezet. Hierdoor wordt een uitgebreide toetsing door onder andere de procedure van het opvragen van adviezen van de afdeling aan diverse betrokken actoren of instanties ontlopen/vermeden. Het gevolg hiervan is dat de ondernemer enorme stagnatie kan ondervinden door stopzetting van de bouw, indien het ministerie afwijkingen constateert tijdens de uitvoeringfase. De consequenties die hieruit voortvloeien zijn geheel voor de rekening van de opdrachtgever.

Het ministerie van OWT&C blijft conform haar taakstelling controle en toezicht uitoefenen op bouwwerken een en al conform de werkingssfeer van de Bouwwet. Echter doet het ministerie ook een beroep op de burgers om bij constatering van vermeende misstanden deze gelijk te door te geven aan het ministerie via de Burger Informatie Unit op het nummer 531491.

-Bron: Ministerie van Openbare werken, Transport en Communicatie