CELOS levert een bijdrage aan de conservering van de agrobiodiversiteit op de kostgronden in Suriname

March 7, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 7 maart 2019- Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) voert sedert 2015 in drie pilotdorpen het zogenaamd agrobiodiversiteitsproject (ABD-project) uit met financiering van het GEF Small Grants Program Suriname en de Alcoa Foundation. Het doel van het CELOS ABD project is te werken aan het behoud van de Agrobiodiversiteit.

Agrobiodiversiteit, een segment van biodiversiteit, omvat alle vormen van biodiversiteit die gerelateerd zijn aan de landbouw. Veel mensen zijn voor hun voeding en om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien afhankelijk van het duurzaam beheer van de agrobiodiversiteit. Door te werken aan het behoud van de agrobiodiversiteit, wordt een bijdrage geleverd aan zeven van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Het ABD-project wordt uitgevoerd in de pilot gemeenschappen Asigron, Matta en Ricanaumofo en beoogt o.a. de conservering in de kostgronden van de verschillende variëteiten van de vijf belangrijkste voedselgewassen per dorp. Ook wordt de vermeerdering van gezond plantmateriaal van die voedselgewassen ondersteund. Op 22 februari jl. vond er bij CELOS een capaciteitsversterkings workshop plaats voor drie vertegenwoordigers per dorp. Het doel van de workshop was om deze vertegenwoordigers beter bekend te maken met de

projectonderdelen ontwikkelen, schrijven (incl. projectbegroting) en beargumenteren van hun project voorstellen. Door deze training te verzorgen werden de vertegenwoordigers tools aangereikt waarmee ze zelf in staat zullen zijn fondsen te werven middels project aanvragen, waardoor de conserverings- activiteiten die geïnitieerd zijn tijdens het ABD project voortgezet kunnen worden. De lokale agrobiodiversiteit teams hebben een eendaagse training gehad in onderwerpen die niet alleen belangrijk zijn voor het schrijven van projectvoorstellen maar ook voor de uitvoering. Na een toelichting bij standaard paragrafen uit de gangbare blauwdrukken van projectdossiers heeft elk team een probleemstelling beschreven voor hun dorp in relatie tot conservering van hun agrobiodiversiteit of plantmateriaalvermeerdering. De benodigde financiële ondersteuning van de activiteiten vanuit de projectfondsen werd uitgewerkt in een begroting die maximaal SRD 6.375,- mocht bedragen.

Het projectteam van Asigron wenst met haar projectvoorstel een basis te leggen voor het opzetten van een landbouwshop die landbouwgereedschappen zal verhuren en plantmateriaal van specifieke gewassen zal verkopen. In Matta zal door middel van een congres en avondmeetings de jeugd worden geïnteresseerd in het uitoefenen van landbouw en actiever betrokken worden bij de activiteiten rond conservering van hun agrobiodiversiteit. Het projectvoorstel van Ricanaumofo richt zich op het opzetten van een plantvermeerderingsveld om de gemeenschap te ondersteunen bij het tegengaan van tekorten aan plantmateriaal bij extreme weersomstandigheden mede als gevolg van klimaatverandering. Aan het einde van de dag keerden de teams terug naar hun gemeenschap met “tips en tricks” en het startkapitaal om te beginnen aan de projectuitvoering. Een update van de projecten en de uitgevoerde activiteiten krijgt u over 3 maanden. De behaalde resultaten zullen ook worden gepresenteerd tijdens velddagen en een seminar om de bewustwording over de waarde van agrobiodiversiteit conservering en vermeerdering te vergroten bij overige gemeenschappen en andere belanghebbenden.