DNA: “Geweld op de werkvloer verdient serieuze aandacht”

19 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 februari 2022- Geweld op de werkvloer verdient serieuze aandacht. Dit kwam naar voren tijdens de behandeling van de ontwerp-wetten Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Gelijke Behandeling Arbeid. Voorzitter van de commissie van rapporteurs Patricia Etnel gaf eerder aan dat het van belang is om een veilige werkomgeving te hebben voor alle werknemers. NDP DNA-lid Melvin Bouva heeft tijdens de vergadering benadrukt niet tegen het wetsproduct te zijn, maar volgens hem houden bepaalde formuleringen in de wet weinig rekening met de realiteit binnen de Surinaamse cultuur. Het mag volgens Bouva nimmer zo zijn dat collega’s elkaar niet meer mogen aankijken en/of bewonderen.

Het doel van de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid behelst in grote lijnen het bevorderen van veilige werkomstandigheden en het voorkomen van discriminatie op de werkplek. Onder intimidatie wordt verstaan het vertonen van gedrag dat met het geslacht van een persoon verband houdt en ertoe leidt dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, waarbij een bedreigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Commissie lid en VHP parlementariër Henk Aviankoi stond tijdens zijn spreekbeurt stil bij de definiëring van de bepalingen in de wet. Mannen worden ook slachtoffer van seksuele intimidatie. Vrouwen daarentegen verdienen volgens Aviankoi ook dezelfde behandeling en waardering als mannen wanneer zij hetzelfde werk verrichten en een gelijkwaardige opleiding hebben genoten.

BEP fractieleider Ronny Asabina gaat een stap verder. Volgens hem is het belangrijk om gesprekken te voeren met diverse organisaties alvorens DNA overgaat tot het plegen van aanpassingen en/of het goedkeuren van de wet. Asabina denkt hierbij vooral aan religieuze organisaties.

De bevindingen van de ABOP fractie werden tijdens de behandeling verwoord door commissie lid Ramon Koedemoesoe. Hij legde de nadruk op de wijze waarop zaken onderzocht zullen worden. Volgens hem mag er geenszins sprake zijn van klassenjustitie