Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over foto’s social media

December 10, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 december 2021- Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer met haar werk arm de dienst ‘s Landsbosbeheer, brengt middels deze het volgende onder de aandacht van het publiek.

Het is ons opgevallen, dat jagers c.q. burgers ongecontroleerd foto’s van doodgeschoten diersoorten uit het wild op social media (Facebook) plaatsen, waarbij aangegeven wordt dat de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) geen toezicht heeft.

  1. Naar burgers die zich poseren op facebook met doodgeschoten diersoorten uit het wild, wordt door de Dienst ’s Lands Bosbeheer een onderzoek ingesteld en met de verzamelde informatie wordt een dossier opgesteld voor de Procureur-Generaal in Suriname voor een strafrechtelijke vervolging van de overtreders;
  2. Vermeld dient te worden, dat de betrokkene die zich poseert, wordt aangehouden door de Politie en inverzekering gesteld en derhalve een hoge transactieboete wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie;
  3. Alle overtredingen van de Bijzondere wetten (Jachtwet 1954, Natuurbeschermingswet 1954, Wet Bosbeheer 1992, Vuurwapenwet 1930, Visstandbeschermingswet 1961 en de Zeevisserijwet 1980), vallen onder de Wet Economische Delicten (misdrijf);
  4. Hierdoor zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden door de jachtopzieners en middels een proces-verbaal overgedragen aan de dicht bij zijnde Politiepost (Hulpofficier), voor verdere Justitiële afdoening;
  5. Bij het plegen van een misdrijf zoals hierboven aangehaald (doden van in het wild levende diersoorten) kan los van de bovengenoemde sancties, uw jachtbevoegdheid (Bijzondere Machtiging alsmede de Vuurwapenbescherming) door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken;
  6. Aan de jagers c.q. burgers wordt daarom nogmaals een dringend beroep gedaan om de Jachtwet 1954 alsook het Jachtbeluit 2002 in acht te nemen.

Eveneens wordt aan de jagers aangeraden de jachtkalender in acht te nemen.