Inheemse gemeenschappen uit Zuid-Suriname versterken onderhandelingsstrategieën

19 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 19 mei 2021- voor de Stichting TRIJANA (samenvoeging van ‘Trio’ en ‘Wayana’) uit acht dorpen van Zuid-Suriname. Deze ToT vond plaats te ‘Plantage Resort Frederiksdorp’ aan de Commewijnerivier en werd geopend door John Goedschalk, directeur Conservation International.

Het doel was om de leden van stg. TRIJANA, de inheemse parapluorganisatie waarin dorpshoofden en gezagsdragers uit Zuid-Suriname verenigd zijn, te versterken in hun onderhandelingstechnieken naar publieke en private organisaties toe. De aanwezige voorzitter van TRIJANA, Ai Ai Koeronkare, die ook bestuursopzichter is in het Bestuursressort Coeroeni, leidde de inheemse delegatie.

De Trio & Wayana gemeenschappen, NGO’s en Inheemse organisaties hebben in 2015 een verklaring ondertekend waarin zij aangaven zich in te zetten voor het beschermen en duurzaam gebruik van het waardevolle, ongerepte bos, het water en de natuur in Zuid-Suriname en het zoeken naar duurzame inkomstenbronnen om hun welvaart en welzijn te vergroten.

Deze verklaring, ondersteund door Conservation International Suriname en partners heeft geleid tot een gezamenlijk programma dat TWTIS (Trio Wayana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling) genoemd wordt. De aanleiding voor deze intensieve workshop is de mogelijke aanleg van wegen door derden in hun woongebied en de geplande highway BR-163 die vanuit Brazilië geprojecteerd is door de Braziliaanse overheid en een bedreiging kan zijn voor deze Inheemse gemeenschappen.

Denk aan een toename van (illegale) houtkap: ontbossing en bosdegradatie, goudwinning, mogelijke verloedering van hun samenleving, stroperij, handel in bedreigde dieren, ziektes, etc. Op de training waren naast een vertegenwoordiger van TRIJANA ook twee vertegenwoordigers (een man en een vrouw) van elk Trio & Wayana dorp aanwezig.

Met versterkte onderhandelingstechnieken kan de uitdaging met externe belanghebbenden worden aangegaan, wanneer het gaat om economische activiteiten in hun leefgebieden én om de rechten van de Trio en Wayana gemeenschappen te beschermen. Deze vaardigheden zijn nodig om een sterke onderhandelingspositie in te nemen tijdens het bespreken van de impact van onder andere (nieuwe) infrastructuur.

Concreet ging het nu om de effecten van de al aangelegde Apoera-Amotopo-Coeroeni weg (een weg tussen twee dorpen in het Westen van Suriname-zie weg op bijgevoegde kaart in omcirkeld gebied), die nu al voor ernstige problemen zorgt door de intrede van niet duurzame activiteiten. Een van de eindresultaten van dit door Europese Unie gefinancierd project (genaamd TWICE (Trio Wayana Indigenous Community Empowerment), zal ook zijn de uitgifte van een Handleiding, een Code of Conduct, door de betrokken gemeenschappen zelf geformuleerd.

Hierin staan onder andere basisprincipes voor ethisch gedrag met respect voor de leefgewoonten en cultuur van de inheemsen bij het voorbereiden en opzetten van economische activiteiten in inheemse gebieden waarbij ook de FPIC (Free, Prior and Informative Consent) methode een onvoorwaardelijke vereiste is.

Enkele onderwerpen van de workshop waren: ‘Hoe zet je een training in elkaar? Wat is de impact die de aanleg van een weg kan hebben in je leefgebied? Hoe onderhandel je als tribale of niet-tribale groep met externe bedrijven, de overheid, NGO’s, individuen? Hoe ziet een goede of zwakke overeenkomst met derden eruit? Wat kunnen we van elkaar leren?

De training werd verzorgd door consultant mw. Gwendolyn Smith, van de ‘Perspectives of Freedom Foundation’ (POF), deskundige op het gebied van conflictanalyses en oplossingen, met de focus op milieu- en internationale ontwikkelingen. Smith heeft jarenlange ervaring in het betrekken van tribale en inheemse gemeenschappen in hun eigen ontwikkeling.

Op de laatste dag voegde de Matawai delegatie onder leiding van hoofdkapitein Ince Emanuel zich toe aan de TRIJANA groep om hun ervaringen en kennis te delen, waarbij naar voren kwam dat de aanleg van een weg voor- en nadelen heeft: het gebied wordt een stuk toegankelijker, onderwijs wordt bereikbaarder, isolatie wordt minder, en acute gezondheidszorg makkelijker.

Daartegenover staan de negatieve effecten op de natuur en de mensen: ontbossing, cultuurvervaging, verdeeldheid en onethische handelingen. Eenheid in visie en handelen is daarom als gemeenschap of groep een belangrijk uitgangspunt en er moet gewerkt worden aan een goede onderhandelingsstrategie met voldoende achtergrondkennis over de mogelijke gevolgen, luidde het advies van de Matawai gezagsdragers.

De goed georganiseerde training werd gehouden in een open, goed geventileerde ruimte, waarbij de deelnemers zich strikt moesten houden aan een speciaal ontworpen COVID-19-protocol en van tevoren een gezondheidsverklaring moesten hebben ingevuld en ondertekend. Alle COVID-19-regels werden in acht genomen. De reacties van de participanten waren lovend en ze voelden zich versterkt na deze workshop om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan bij komende uitdagingen.

-Website-