Minister Amoksi: “Loterijen en hazardspelen groeiend maatschappelijk probleem”

16 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Loterijen en hazardspelen hebben over de afgelopen periode – door de opmars van onder andere nieuwe ontwikkelingen binnen de gaming industrie – een groeiend maatschappelijk probleem gevormd binnen de samenleving. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is de samenleving in de afgelopen periode frequent opgeschrikt geworden door diverse berichtgevingen die gerelateerd worden aan kansspelen.

De bewindsman ging op dinsdag 15 november 2022 in het parlement in op vragen van het college bij de behandeling van ontwerpwetten: Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme financiering; Wet Casinowezen; Wet Toezicht en Controle Kansspelen en Loterijwet. Minister Amoksi: “Vanwege de voortschrijdende technologische en andere ontwikkelingen zoals het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, gewijzigde inzichten ter zake casino- en loterijbedrijven en de geconstateerde hiaten in de huidige wetsontwerpen heeft de regering aan bovenstaande ontwerpwetten gewerkt teneinde deze zaken zoveel als mogelijk op te vangen en weg te werken.”

De bewindsman deelde het parlement mee dat het Toezicht en Controle Instituut op Kansspelen – dat ingevolgde de wet Toezicht en Controle Kansspelen is ingesteld – een centrale rol vervult bij de uitvoering van deze wet. Dit orgaan is behalve als adviserende instantie ook belast met het toezicht en de controle op de naleving van regelgeving krachtens deze wet. Het instituut houdt toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden; ziet toe op de afdracht van de kansspelopbrengsten en is ook belast met het bestrijden van illegale kansspelpraktijken en het sanctioneren van overtredingen. Daarnaast heeft instituut een sociaalmaatschappelijke taak om te voorzien in de preventie tegen kansspelverslaving en de nazorg daarvan.

Vergunnings- en drempelvoorwaarden bij vergunningsaanvragen zijn, aldus minister Amoksi, reeds in een eerder stadium uitgewerkt in conceptstaatsbesluiten, waarbij er ook rekening is gehouden met verschillende aspecten die zijn aangekaart door parlementariërs. In deze conceptstaatsbesluiten is er rekening gehouden met screening van personen die een vergunning aanvragen; het investeringsbedrag; de benodigde documentatie voor een aanvraag alsook de rol van betrokken instanties. Ook zijn er met betrekking tot de thans opkomende groei van retailbedrijven in een eerder stadium voorstellen gedaan aan de regering. Hierbij wordt volgens de bewindsman onder andere gekeken naar de reeds verstrekte

vergunningen. Hij merkt op dat er in de vergunningen van deze bedrijven ook voorwaarden zijn opgenomen die in principe thuishoren in de hazardspelenwetgeving.

Dit laatste is door relevante actoren en wetgevingsdeskundigen op tafel gelegd en wederom bekeken. Hieruit zijn volgens minister Amoksi nieuwe concept resoluties uitgerold rekening houdend met overgangstermijnen waarbij de vergunningen voor online hazardspelen conform de nieuwe wetgeving aangevraagd zullen moeten worden. De bewindsman zegt dat het plaatsen van online hazardspelen in loterijwetgeving thans niet correct is. Ook de vergunningsvoorwaarden zijn verder aangescherpt rekening houdend met het aspect van toezicht en handhaving.

-Kabinet van de President-