Minister Parmessar: “Coronie moet eigen keuzes maken”

10 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 juni 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft de agrariërs in het district Coronie opgeroepen om niet alleen te plannen, maar hieraan ook uitvoering te geven. De minister gaf dit aan de agrarische sector mee, op een stakeholdersmeeting in het district Coronie, op zaterdag 8 juni 2019.
Bij deze meeting waren vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van het district aanwezig. De bewoners van Coronie zullen nu duidelijk de richting moeten bepalen welke zij op willen gaan met de agrarische sector, om die daadwerkelijk tot ontwikkelen te brengen. Het ministerie van LVV wil hierbij een faciliterende rol vervullen en waar mogelijk de wegen openen voor producenten om hun product te exporteren. Het is overduidelijk dat het district een enorme potentie heeft op verschillende gebieden die tot nog toe onvoldoende zijn benut.
De Landbouw minister wees de agrariërs erop dat er binnen het ministerie verschillende projecten zijn die kunnen helpen om de productie te verhogen, met als gevolg het vergroten van de mogelijkheid tot export. Een van de projecten is het Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP), dat in 2014 door LVV is geïnitieerd. LVV-Minister Parmessar riep de belanghebbenden in de verschillende sectoren op om zich te organiseren, waardoor er snel resultaten kunnen worden geboekt. Tijdens deze ontmoeting is ook gebleken dat er binnen delen van de gemeenschap in het district, onvrede bestaat over de aanleg van de lekbeteugelingsdam in het zuiden, bij de Coronie zwamp en de zeedijk in het noorden. Volgens enkele prominente Coronianen belemmert dit reeds tientallen jaren de vrije loop van het zoetwater uit de Coronie zwamp naar de zee, met als gevolg een tekort aan goed irrigatiewater voor diverse sectoren.
Over het voortzetten van de rijstbouw in het district zijn de meningen verdeeld. Een deel van de bewoners is van mening dat de rijstteelt al lang niet meer winstgevend is en dat het pesticide gebruik de andere sectoren schaadt. Het ander deel is juist de mening toegedaan dat de glorietijden van de rijstsector in Coronie zonder veel inspanning kan worden teruggebracht. Volgens de voorstanders van de Rijstsector moet er op korte termijn gewerkt worden aan het verkrijgen van titels op de arealen.
Voor wat de veesector betreft mag aangegeven worden dat die erg in trek is in het cocosdistrict, echter moet daarvoor grond beschikbaar worden gesteld voor de veehouderij. Deze grond kan volgens menig Coroniaan verkregen worden wanneer wordt gestopt met de rijstbouw in het district. Minister Parmessar heeft de aanwezigen erop gewezen dat de gemeenschap in Coronie zelf zal moeten bepalen welke kant zij op wil en dat het ministerie altijd bereid is ondersteuning te geven. Met de ministeries van OWT en C , RO, LVV en Surzwam zal op korte termijn nagegaan worden hoe het zoetwater op verantwoorde wijzen kan worden opgeslagen en gekanaliseerd naar de verschillende boeren.
Minister Parmessar zegt dat met de rehabilitatie van de Oost-west verbinding bij Coronie ook de duikers onder het wegdek zullen worden vervangen, welke zal resulteren in een betere afvoer van water in de regentijd. Op de actoren meeting waren ook aanwezig de parlementariërs van het district, Joan Wielzen en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte.
Beide parlementariërs pleite voor meer kennisoverdracht naar vooral jonge ondernemers in het district.
-Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-