Russische minister Lavrov gaat dieper in op samenwerking met Suriname

12 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 september 2019 – Het Nationaal Informatie Instituut heeft een exclusief interview gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergey Lavrov. Dit door tussenkomst van de ministeries van Buitenlandse Zaken (BuZa) van Suriname en Rusland. Minister Lavrov is recent, op 27 juli 2019, op een kort officieel bezoek geweest in Suriname. Hieronder het vraaggesprek in extenso.

1. Vraag: De relaties met Suriname hebben in de afgelopen jaren een nieuwe dynamiek gekend. Kunt u ingaan op het belang dat u hecht aan dit historisch bezoek aan Suriname, in het kader van de intentie van Rusland om relaties met landen uit de Caraïbische regio te versterken

Antwoord: Inderdaad is er in de laatste jaren een toename van nieuwe impulsen in de relaties tussen Suriname en Rusland. Een aantal mijlpalen hebben hiertoe bijgedragen: het allereerste bezoek van Yildiz Pollack-Beighle, de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, aan Rusland in oktober 2017, en de ondertekening van twee fundamentele akten die het raamwerk instellen voor onze bilaterale samenwerking; ik verwijs naar de Overeenkomst inzake Basisprincipes van Relaties en de Intergovernementele Overeenkomst inzake de Voorwaarden voor Vrijstelling van Visum- vereisten bij Wederzijdse Bezoeken van Burgers van onze Landen.

Wij beschouwen Suriname als een belangrijke partner in de ontwikkeling van veelzijdige samenwerking met Staten van de Caribbean Community (CARICOM). Wij beogen: verbetering van samenwerking met deze sub regio in

prioriteitsgebieden zoals bevordering van duurzame ontwikkeling, assistentie bij rampenbestrijding, training van functionarissen in diplomatieke-, wetshandhavende-, en noodhulpverlenende diensten van de Caraïbische Staten; toename van uitwisseling op het gebied van onderwijs, toerisme, cultuur, humanitaire activiteiten, en sport om aldus economische initiatieven te stimuleren.

Deze benadering werd ook herbevestigd gedurende mijn recent bezoek aan Paramaribo, waar we uitputtend van gedachten hebben gewisseld over veelbelovende projecten in genoemde gebieden. Nu is het ons gemeenschappelijk doel om de bereikte overeenkomsten uit te voeren. Russische ministeries en bureaus werken al actief hieraan.

Ik merk met tevredenheid op dat onze landen nauw samenwerken op multilaterale fora, voornamelijk in de VN. Wat ons betreft, we zijn er klaar voor om de afstemming van ons buitenlands beleid gebaseerd op internationaal recht, uit te bouwen.

2. Vraag: U hebt een BRICS- vergadering in Brazilië bijgewoond. Zou u uw opvattingen over de ontwikkeling binnen de BRICS en de invloed van dit partnerschap met ons willen delen, rekening houdende met het veranderende geopolitieke landschap

Antwoord: Terwijl turbulentie in de wereldpolitiek en –economie steeds toeneemt, blijft BRICS een voorbeeld van hoe multilaterale samenwerking behoort te zijn: gebaseerd op principes van wederzijds respect van belangen en het nemen van gezamenlijke besluiten op basis van consensus.

De vergadering van BRICS Ministers van Buitenlandse Zaken in Rio de Janeiro op 26 juli 2019 was de duidelijke belichaming van deze visie. Wij hebben een uiterst

openhartige discussie gevoerd over nijpende kwesties op de globale en regionale agenda. Deze discussies hebben gedemonstreerd de overeenstemming of de nabijheid van de vijf landen hun benadering in een breed scala aan kwesties met betrekking tot behoud van internationale vrede en veiligheid. Wij hebben versterking van afstemming in de belangrijkste multilaterale fora – de VN, G20, WTO, ondersteund. Wij zijn ook overeengekomen om gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit te ondernemen, alsmede inspanningen op het gebied van internationale informatiebeveiliging.

Versterking van het strategische partnerschap met de BRICS-landen is een van de prioriteiten van het buitenlands beleid van Rusland. Voor wat dit betreft, het is bemoedigend dat de dialoog binnen BRICS een zeer goed momentum heeft opgebracht in de laatste jaren. Vanaf de oprichting van de BRICS- en dit jaar wordt de 11de BRICS-top bijeengeroepen onder Braziliaanse voorzitterschap – zijn de vijf Staten een belangrijke pijler van een opkomende eerlijkere en democratische polycentrische wereldorde. De BRICS-landen zijn sterk gebonden aan de belangrijkste principes en normen van het internationaal recht. Wij zijn consequent tegen enige eenzijdige actie die niet ondersteund is door de VN Veiligheisraad, inclusief inmenging in binnenlandse aangelegenheden, of sancties. Alle leden zijn het erover eens dat er geen alternatief is voor politieke oplossing van conflicten. We onderschrijven dat het noodzakelijk is regels aan te nemen over verantwoordelijk gedrag van de Staten in de informatie sfeer, en om een wettig bindend stelsel te introduceren dat bewapening van de ruimte verbiedt.

Economie blijft een integraal deel van het partnerschap- in het bijzonder aangezien heden ten dage de gecombineerde economische macht van BRICS dat

van de G7 overschreden heeft. The New Development Bank functioneert met succes; het heeft investeringsprojecten goedgekeurd ten bedrage van meer dan 10 miljard US$. De Voorwaardelijke Reserve Overeenkomst (Contingent Reserve Arrangement) bedoeld om bij te dragen aan behoud van financiële stabiliteit van de BRICS-landen werkt efficiënt.

Culturele en humanitaire samenwerking, intermenselijke contacten nemen toe. Er zijn een heleboel evenementen gepland voor dit jaar. Ik volsta met de Internationale Tweejaarlijkse van Hedendaagse kunst (International Biennial of Contemporary Art) die eind september in Curitiba, Brazilië, geopend wordt, en inmiddels een goede traditie is geworden; en het BRICS Academische Forum dat gehouden wordt op 11 -12 september in Brazilië.

Ik ben zeker ervan dat de BRICS-top van 13-14 november een belangrijke mijlpaal zal worden in de bevordering van samenwerking tussen de vijf landen in alle drie kerngebieden van het strategische partnerschap – het politieke-, economische-, en menselijke vlak.

3. Vraag: Onze landen liggen geografisch ver uit elkaar, en toch delen wij- zoals meerdere keren door u opgemerkt tijdens uw bezoek aan Suriname- belangrijke internationaal geaccepteerde principes in onze pogingen om regionale en globale problemen op te lossen. Welke rol zou u Rusland toebedelen in een bijdrage aan een regionale discours, en in het behoud van Latijns-America en de Caribische regio als vredeszone

Antwoord: U heeft zeer zeker gelijk, samenwerking tussen Rusland en Latijns-Amerika is gebaseerd op gelijksoortige benaderingen over buitenlands beleid die gestoeld zijn op respect voor soevereiniteit, gebondenheid aan

internationaal recht, en de centrale en coördinerende rol van de VN in globale kwesties.

Rusland beschouwt de Latijns Amerikaanse en Caribische regio´s niet vanuit het geopolitieke nulsomspel perspectief. Onze dialoog beoogt niet tegen enig derde land te zijn. Samenwerking met Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is een intrinsiek, waardevol onderdeel van het Russische buitenlands beleid, en we streven ernaar het pragmatisch te maken en vrij van ideologische vooroordelen.

Helaas zijn Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied onder behoorlijke druk. Wij zijn zeer bezorgd over de pogingen van de VS om het politiek landschap van Latijns America te veranderen ten behoeve van zichzelf, in de geest van een herboren Monroe doctrine. Wat Washington gedaan heeft is usurperen van het recht om geweld te gebruiken waar het dat passend acht op basis van zijn eigen veronderstellingen, en om regeringen waarmee het niet tevreden is om welke reden dan ook, omver te werpen.

Wij onderstrepen steeds dat zulke activiteiten van de VS-regering, die de grondvesten van regionale veiligheid en stabiliteit ontwrichten, leiden tot polarisatie van Latijns Amerikaanse samenlevingen, en indruisen op de vorming van een vredeszone in Latijns-Amerika, zoals vastgelegd in de Declaratie van Havanna aangenomen op de CELAC-top in januari 2014.

Rusland heeft consistent gepleit voor een Latijns America dat politiek verenigd is en economisch stabiel is- slechts onder deze voorwaarden zal deze regio erin slagen een pijler van de multipolaire wereldorde te worden. Wij streven ernaar gezamenlijk te werken met iedereen die onze benaderingen deelt om vrede en stabiliteit in Latijns America en het Caraïbisch Gebied te behouden.

Deze samenwerking wordt vergemakkelijkt door het Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens in Latijns America en het Caraïbisch Gebied (het Verdrag van Tlatelolco) – de eerste internationale akte die een gehele regio tot een nucleair–vrije zone maakt. Wij zij klaar voor verdere vruchtvolle samenwerking met onze Latijns Amerikaanse partners inzake versterking van het nucleaire non-proliferatie regime.

-Ministerie van Buitenlandse Zaken-