Stakeholdersoverleg met vergunninghouders casino’s en kansspelkantoren

7 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 07 augustus 2021- De Gaming Board heeft een stakeholdersoverleg gehouden met ongeveer 20 vergunninghouders van casino’s en kansspelkantoren. De groep bestaande uit directeuren, managers en compliance officers uit de kansspel sector heeft op maandag 26 juli geparticipeerd aan het virtueel overleg.

Volgens Addis Peneux – Waterberg, directeur van de Gaming Board, zijn er verschillende aspecten besproken. Er is ingegaan op de recent aangekondigde richtlijnen van de Gaming Board met betrekking tot anti money laundering en anti terrorisme financiering. Daarnaast ook het hebben van een compliance beleid en het aanstellen van een compliance officer.

De sector heeft aangegeven blij te zijn met de aangekondigde richtlijnen, omdat er hiervoor behoefte bestond. Zij verwacht dat bij toekomstige richtlijnen deze realistisch zullen zijn voor de uitvoering. Zij haalden aan dat er in het verleden regels zijn gemaakt voor de sector die niet uitvoerbaar zijn, omdat de regels geen rekening hielden met de situatie binnen de sector. De leiding van de Gaming Board stelt dat zij zich eerst zal oriënteren binnen deze sector alvorens specifieke richtlijnen te maken. De Gaming Board wenst hiermee de effectiviteit te waarborgen.

De sector hoopt dat er ook specifieke richtlijnen komen die te maken hebben met de herkomst van middelen van bezoekers werkzaam binnen de informele sector, het doen van enhanced due dilligence (EDD) en het toepassen van een risk-based aproach. Verder bestaat ook de behoefte aan een “politically exposed person”(PEP’s) lijst. De Gaming Board heeft aangegeven zich hierop te zullen richten en zal verder naar behoefte van de sector specifieke trainingen organiseren.

De participanten aan het overleg hebben verder hun bezorgdheid geuit over de legitimatie plicht bij de casino’s en kansspelkantoren, omdat er hierover nog veel onbegrip heerst bij de bezoekers. Ook is de aandacht gevraagd voor de af te dragen belastingen. De sector vindt dat zij vanwege de COVID -19 pandemie langdurig gesloten zijn geweest. Met betrekking tot dit aspect heeft de Gaming Board hen verwezen naar de Fiscus, omdat zij hierover geen uitspraken kan doen.

Er is ook gesproken over de financial inclusion van de kansspel sector. Zij zijn geconfronteerd met de-risking door diverse lokale banken, waaronder ook hun personeelsleden. Dit heeft als gevolg dat zij geen bankrekeningen kunnen aanhouden bij de banken. Dit geldt ook voor hun personeel. Volgens de Gaming Board wordt de casino sector nog steeds gerekend tot een van de hoog risico sectoren voor wat betreft AML/CFT. Mede gelet daarop is het van belang dat deze sector mee werkt aan de off- en onsite controles door het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, de Gaming Board. Het is van belang dat zij de wet- en regelgeving, inclusief de richtlijnen uitgevaardigd door de Gaming Board, naleven. Ook dienen ze tijdig aan hun meldplicht te voldoen.

De Gaming Board kijkt tevreden terug en zal mede gelet op de landen evaluatie het volgend jaar, gesprekken voeren met de sector.

-Ministerie van Justitie en Politie-