Technische richtlijnen voor aannemers

1 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 01 juli 2021- Aannemers hebben tijdens een presentatie van de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken (OW) richtlijnen gekregen over hoe ontwateringsproblemen landelijk aan te pakken. Er is recent door het ministerie een openbare aanbesteding gehouden voor bedrijven, die zowel open als gesloten rioleringen moeten gaan opsporen. In aanmerking komende aannemers zijn op 29 juni uitgenodigd voor de presentatie, waarbij de bedrijven van de nodige informatie en werkinstructies zijn voorzien.

De presentatie had als doel te benadrukken waar extra opgelet moet worden bij het uitvoeren van onder meer ophaalwerkzaamheden. Volgens het nieuwe beleid van het ministerie zullen in het vervolg presentaties worden gehouden voor grote projecten, waarbij de technische zaken op een correcte manier worden uitgelegd. Er kwamen richtlijnen aan de orde hoe het werk beter aan te pakken, zodat alle bedrijven dezelfde werkmethode hanteren. De juiste toepassing van werktuigen is erg belangrijk. Tijdens het opschonen van lozingen en kanalen wordt vaak geconstateerd dat bermen en taluds beschadigd raken.

Gedurende de presentaties zijn instructies gegeven hoe een graafmachine langs een kanaal of lozing dient te staan, voordat met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Overleg met de nutsbedrijven is van essentieel belang, zodat de aannemer weet waar ondergrondse waterleidingbuizen, stroom- of telefoonkabels zijn geplaatst.

Bedrijven die belast zijn met kolkputten zijn van de juiste instructies voorzien, namelijk hoe een put te openen, hoe het zand te verwijderen en uiteindelijk het deksel dicht te metselen, als daar behoefte aan is. Om het asfalt te beschermen tegen schade zouden er rubberen matten moeten worden gebruikt voor het verplaatsen van de zware machines, in plaats van autobanden.

In verband met de wateroverlast zijn veel aannemers aan de slag gegaan om primaire lozingen op te schonen. De aanbestedingen om deze werkzaamheden uit te voeren waren sinds vorig jaar voorbereid, maar vanwege beperkte middelen konden die niet uitbesteed worden. De nota van wijziging is onlangs goedgekeurd, waardoor het ministerie nu effectiever aan de slag kan. De presentatie werd gehouden door het  hoofd Ontwateringswerken, Winodh Ramautar.