Virtuele ontmoeting President Santokhi met leiding IMF

29 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 april 2021- De gesprekken tussen het onderhandelingsteam van Suriname en het Internationale Monetaire Fonds zijn, na maandenlange discussies, data-analyses en beoordeling van voorstellen, in een afrondende fase beland. In het kader hiervan vond op 28 april j.l. een virtuele ontmoeting plaats tussen de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Plaatsvervangende Directeur van het IMF, de heer Mitsuhiro Furasawa.

Het doel van het gesprek was het Staatshoofd te informeren over de bereikte resultaten en de voorgestelde maatregelen voor het het weer op het spoor krijgen van de Surinaamse economie. Maandenlang hebben de hoofdonderhandelaars van Suriname en het IMF, ondersteund door een team van deskundigen aan beide zijden, verschillende exercities gepleegd op basis van de beschikbare informatie en beleidsvoornemens, zoals vastgelegd in het Herstel Plan van Suriname.

Het bereiken van een overeenkomst op technisch niveau, de zgn. “Staff Level Agreement” is een belangrijke stap op weg naar een door de Uitvoerende Raad van het IMF goed te keuren economisch herstel programma voor Suriname.

President Santokhi heeft tijdens dit belangrijk overleg aangegeven dat de huidige regering de politieke wil heeft om de overgenomen financieel-economisch crisis op te lossen en maatregelen te nemen die moeten leiden naar een duurzame economische ontwikkeling. Een aantal maatregelen heeft de Regering reeds in uitvoering genomen.

Hiertoe heeft de Regering een Herstel Plan opgesteld, welke met relevante belanghebbende organisaties breed is besproken en hun input is meegenomen; het Programma is ook in de Nationale Assemblee aan de orde is gesteld. Binnenkort zal dit plan formeel aan de Nationale Assemblee worden aangeboden.

De President heeft wederom aangegeven dat wordt gewerkt aan het verbeteren van de reputatie van ons land internationaal en het versterken van het vertrouwen in de economische ontwikkelingsmogelijkheden van Suriname. Tot op heden hebben deze initiatieven tot positieve ondersteuning geleid en neemt vertrouwen in de Regering Santokhi/Brunswijk met de dag toe.

De politieke wil is aanwezig om de noodzakelijke maatregelen om tot herstel van de onevenwichtigheden in de economie en de sanering van de enorme schuldenlast te treffen. Ook op dit stuk worden op verschillende sporen tegelijkertijd gewerkt, mede tegen de achtergrond van de discussies met het IMF.

De IMF-directeur Furusawa bevestigde het voornemen om Suriname financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het economisch herstel programma. Hij gaf aan dat er veel waardering bestaat in de internationale gemeenschap voor de inspanningen van Suriname om middels structurele en ingrijpende, maar noodzakelijke, maatregelen de economische ontwikkeling van Suriname te stimuleren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een leefbaar en perspectiefvol Suriname.

Middels het aangaan van een overeenkomst met het IMF zullen andere financiële instellingen, zoals de Wereld Bank en de inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, ook middelen beschikbaar stellen om de economische ontwikkeling en project uitvoering te ondersteunen. Hiertoe zijn reeds gesprekken met betreffende financiële instanties gaande.

De Regering, bij monde van de President, gaf aan dat het belangrijk is in het programma maatregelen op te nemen die gericht zijn op het verminderen van de belasting voor de Surinaamse bevolking. Het programma moet uiteindelijk een goed fundament leggen voor een duurzame economie, ten goede van de Surinaamse bevolking. Voordat goedkeuring door de Uitvoerende Raad van het IMF aan het overeengekomen pakket aan maatregelen kan worden gegeven, moeten een aantal beleidsmaatregelen in Suriname genomen worden.

Bron:-De Boodschap-