BiZa informeert DNA over Genderperspectieven

11 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 11 juni 2018 – Conform haar taakstelling heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een leidende rol in het ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid.

Minister Mike Noersalim en functionarissen van het Bureau Gender Aangelegenheden hebben vorige week een presentatie daarover gegeven aan De Nationale Assemblée. Volgens de bewindsman kan het ministerie deze rol pas goed vervullen als zij de ondersteuning krijgt van diverse belanghebbenden en instituties, waaronder DNA als wetgevende macht.

Suriname is partij bij diverse mensenrechtenverdragen, die staan voor gelijke behandeling van een ieder. In 1993 ratificeerde de Staat Suriname het United Nations verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (in het Engels: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)), ook wel bekend als het Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht de Staat om alle nodige maatregelen te treffen ter uitbanning van discriminatie tegen vrouwen. “In februari 2018 heeft een constructieve dialoog plaatsgevonden tussen de Staat Suriname en de UN CEDAW Commissie, en één van de aanbevelingen uit die dialoog is om genoegzaam aandacht te besteden aan de belangrijke rol die weggelegd is voor DNA bij de implementatie van het CEDAW-verdrag”, sprak de Biza-minister.

Om gendergelijkheid te bewerkstelligen, moeten we volgens de bewindsman beseffen dat het erg belangrijk is om diverse ongelijkheden weg te werken. Dat gaat gepaard met het overwinnen van verschillende obstakels.

-ministerie van Binnenlandse Zaken-