Commissie aan de slag met herziening SOR regeling

10 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 8 september 2018- De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) wordt herzien. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een commissie geïnstalleerd van deskundigen om hem van advies te voorzien over de herziening. Het verbeteren van de wet is noodzakelijk omdat het ministerie al enige tijd signalen uit het arbeidsveld ontvangt, die wijzen op tekortkomingen van de wet.

Zo worden werknemers die door een bedrijfsongeval en/of een beroepsziekte worden getroffen, op hoge medische kosten gejaagd, ongeacht of er een verzekering voor hen is afgesloten. Ook zijn de wettelijk vastgestelde loonuitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en blijvende invaliditeit niet meer van deze tijd. Dit komt omdat de huidige Ongevallen Regeling een oude wet is die dateert van 10 september 1947.

De wet is bedoeld ter bescherming van de werknemer tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. De werknemer is niet automatisch verzekerd tegen bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten. Volgens deze wet zijn werkgevers verplicht hun werknemer(s) vanaf de eerste dag van de dienstbetrekking hiertegen te verzekeren. In de volksmond ook wel bekend als ‘SOR-verzekering’.

Deze verzekering is niet hetzelfde als een ziektekostenverzekering. Een ziektekostenverzekering van de werknemer, ontslaat de werkgever niet van de verplichting om voor betrokkene een SOR-verzekering af te sluiten. Heeft de werkgever dit nagelaten, dan is de werknemer niet verzekerd en komt de wettelijk verschuldigde schadeloosstelling met betrekking tot het bedrijfsongeval en /of beroepsziekte geheel voor rekening van de werkgever. In de praktijk blijven onverzekerde werknemers doorgaans met de gebakken peren zitten.

De commissie heeft de opdracht van de minister om de bestaande wet dusdanig te herzien, waardoor die zal moeten aansluiten op de wensen van werkgevers, werknemers, de overheid en de Surinaamse Vereniging van Assurantie maatschappijen.

Ook zal deze wet moeten aansluiten op de toekomstige Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) die nog door het parlement goedgekeurd moet worden. De Arbowet zal de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers bevorderen. Het primair doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Mochten die zich toch voordoen dan zal de aangepaste Ongevallenwet goed van pas komen om de werknemer bescherming te bieden tegen de financiële gevolgen van een eventueel bedrijfsongeval en/of beroepsziekte. Ook zal de wet in lijn gebracht worden met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie en de regionale wetgeving die betrekking hebben op ongevallenregeling.

-ministerie van Arbeid-