HBO – HEALTH MANAGEMENT EFS COLLEGE COVAB IS NOVA GEACCREDITEERD

15 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 15 november 2018 – Op 05 oktober 2018 ontving het EFS College COVAB formeel het bericht van de accreditatieraad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) dat de HBO – Health Management de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) succesvol heeft doorlopen. Deze opleiding draagt vanaf de eerdergenoemde datum officieel de status van ‘NOVA geaccrediteerd’. De interne meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat een minimumniveau gegarandeerd is en dat de interne kwaliteitszorg continue gewaarborgd en versterkt wordt. De externe meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat deze bijdraagt aan internationalisering. Dit betekent dat studenten op basis van hun verworven competenties feitelijk naadloos kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen op nationaal, regionaal en internationaal gebied.

De voorbereidingen voor het aanbieden van deze opleiding voor de TNO zijn gestart in 2017. Conform procedure van de NOVA dient het opleidingsinstituut eerst een zelfevaluatierapport op te maken van de opleiding.

De visitatiecommissie, bestaande uit deskundigen uit zowel de onderwijs- als de gezondheidssector, bezocht het instituut in januari 2018, waarbij de opleiding gevisiteerd werd naar aanleiding van het ingezonden evaluatierapport en relevante bijlagen. Na overleg tussen de visitatiecommissie en de accreditatieraad is de opleiding positief beoordeeld. De Onderwijsmanager post basis- en HBO – opleidingen van het EFS College COVAB, dhr. Romano Morsen, beschrijft de afgelegde weg naar accreditatie van de HBO – Health Management als zeer leerrijk. Hij geeft aan dat de ontwikkelde competenties tijdens dit proces van toepassing zijn op de overige opleidingen, waardoor er steeds meer aan standaardisatie van de opleidingen gewerkt kan worden.

Het EFS College COVAB heeft per 30 oktober 2018 de eerste 19 afgestudeerden afgeleverd aan de Surinaamse gemeenschap onder het geaccrediteerde diploma. Zij dragende titel van Bachelor in Health Management (BHealth). Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart om de HBO – Verpleegkunde voor te dragen voor accreditatie in het kalenderjaar 2019.

– Bron: COVAB –