Samenleving kan bijdragen aan bestrijding van Kinderarbeid

22 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 November 2018 – De Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) heeft in verband met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een Facebookpagina ‘Stop Kinderarbeid Su’ gelanceerd. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de handeling verricht en werd bijgestaan door kinderen van de Nieuwe Christelijke School. De commissie wil met deze Facebookpagina de samenleving

betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor het vraagstuk van kinderarbeid in Suriname. De pagina bevat voldoende informatie over hoe om te gaan met dit vraagstuk.

Tijdens de installatie van de NCUK in april 2018 zei minister Moestadja dat ongeveer 3 procent van de kinderen in ons land arbeid verricht. Momenteel houdt de commissie consultaties om te komen tot een Nationaal Actieplan ter bestrijding van kinderarbeid.

Genti Mangroe, voorzitter van de NCUK, wees op het belang van de bewustmaking van de samenleving ter bestrijding van kinderarbeid. De samenleving kan volgens haar ervoor zorgen dat kinderarbeid wordt voorkomen, door in hun omgeving erop toe te zien dat jeugdige personen beneden 18 jaar geen gevaarlijk werk verrichten. Met gevaarlijk werk wordt bedoeld werkzaamheden die een negatieve impact kunnen hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind. Ook vraagt ze aan de samenleving om terstond aan de bel te trekken als wordt waargenomen dat kinderen worden ingezet voor prostitutie en criminele activiteiten. Zij vindt dat bij regelmatig schoolverzuim van het kind, de gemeenschap al alert moet zijn met betrekking tot de rechten van het kind.

Vervolgens kondigde de bewindsman aan dat er spoedig bij de Arbeidsinspectie een speciale functionaris zal worden aangetrokken die het vraagstuk van kinderarbeid vanuit een sociaal-maatschappelijk invalshoek zal benaderen.

-Bron: Ministerie van Arbeid-