10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten

9 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 09 december 2018 – Maandag 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten. Deze dag werd uitgeroepen door de Verenigde Naties, omdat op deze dag in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen.
De grondleggers van de tekst van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens waren Eleanor Roosevelt, de jurist John Peters Humphrey uit Canada en de Franse jurist Rene Cassin. Volgens de Verenigde Naties is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens het meest vertaalde document in de wereld. Het is beschikbaar in meer dan 500 talen.
Als lidland van de Verenigde Naties heeft Suriname de verklaring ook aanvaard. Vele landen hebben hun grondwet aangepast naar aanleiding van deze Verklaring.
Het Bureau Mensenrechten
De Staat Suriname heeft conform haar Grondwet de verplichting om de rechtsbescherming en rechtszekerheid te waarborgen voor elke burger binnen onze samenleving. Het waarborgen en beschermen van de rechten van de mens is ook een van de grondbeginselen van de Grondwet van de Republiek Suriname. In het verlengde hiervan heeft de overheid instituten om recht en wet te handhaven. Bij de exercitie van wet en recht kan het misgaan en is het nodig om mechanismen in het leven te roepen, die deze balans moeten bewaken.
De mensenrechten situatie in Suriname behoeft een deskundige en structurele aanpak. Thans zijn verschillende mensenrechten vraagstukken voor wat de aanpak betreft, ondergebracht bij verschillende commissies, werkgroepen en ministeries, waaronder het ministerie van Justitie en Politie, met name het Bureau Mensenrechten.

Op 10 december 2008, precies 10 jaar geleden, werd bij het ministerie van Justitie en Politie bij beschikking van de minister, het Bureau Mensenrechten ingesteld. De doelstelling van dit Bureau was het bijstaan van de Staat Suriname bij te voeren gerechtelijke processen, betreffende mensenrechtenschendingen op zowel regionale als internationale fora. De taken van het Bureau bestaan thans uit het voorbereiden en coördineren bij het opmaken van landenrapporten van de Staat Suriname, zoals het Universele Periodieke Review rapport (Universal Periodic Review UPR) en het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) en het Internationaal Verdrag Inzake Burger en Politieke rechten (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR). Verder geeft het bureau ook adviezen in mensenrechten aangelegenheden aan overheidsinstanties en functionarissen.
Het Nationaal Mensenrechten Instituut
Suriname heeft in mei 2016, verschillende aanbevelingen gehad tijdens de Universal Periodic Review (UPR). De Universal Periodic Review (UPR) is een mechanisme van de Mensenrechtenraad, waarbij alle landen een constructieve dialoog hebben met de leden van de Mensenrechtenraad. Een van de aanbevelingen is geweest het instellen van een Nationaal Mensenrechten Instituut, conform the Paris Principles. In dit kader ontkomt Suriname niet aan het gegeven om een gedegen mensenrechten beleid in elkaar te zetten en de monitoring hiervan aan zo een robuust lichaam toe te vertrouwen.
Een Nationaal Mensenrechten Instituut is een door de overheid ingesteld instituut, onafhankelijk opererend voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Het Nationaal Mensenrechten Instituut wordt ingesteld conform the Paris Principles en heeft een duidelijk mandaat.
The Paris Principles voorzien in de internationale voorwaarden, waaraan nationale mensenrechten instituten zich moeten houden bij het instellen van het instituut. Het is belangrijk voor de accreditatie dat het instituut wordt ingesteld conform the Paris Principles. Accreditatie vindt plaats door the ).

Inspanningen Juspol
Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) werkt er hard aan om het Nationaal Mensenrechteninstituut Suriname (NMIS) van de grond te krijgen. Dit instituut werd op 10 december 2016, de internationale Dag van de Mensenrechten gelanceerd. Twee jaar verder wordt er aan de voorwaarden gewerkt welke gepaard gaan met het institutionaliseren van dit nog op te zetten mensenrechten orgaan.
Het ministerie staat ook dit jaar stil bij de Internationale dag van de mensenrechten en erkent de rol die dit instituut moet gaan spelen in de toekomst. Suriname heeft de aanbevelingen van de mensenrechtenraad serieus opgepakt en het traject ingezet om een gedegen mensenrechten beleid in elkaar te zetten en de monitoring hiervan aan zo een robuust lichaam toe te vertrouwen. Het Bureau Mensenrechten vallende onder het ministerie geeft invulling aan opzetten van het NMIS.
De vereisten waarmee rekening gehouden dient te worden bij het opzetten van het NMIS zijn namelijk: het beschermen van de mensenrechten middels aanpak van situaties, waarbij mensenrechten schending heeft plaatsgevonden; het promoten van mensenrechten middels educatie, media, diverse publicaties en training. Het instituut zal moeten werken aan capaciteitsversterking voor allen, betrokken bij de uitvoering van het mandaat en het adviseren van de overheid op basis van de bevindingen, met betrekking tot mensenrechten situaties in het land.
Het instituut zal zich voornamelijk sterk moeten maken voor: de harmonisatie van de nationale wetgeving en praktijken met internationale mensenrechten standaarden, het bevorderen van de ratificatie, toetreding en implementatie van internationale instrumenten. Daarnaast ook gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het parlement, medewerking verlenen aan en adviseren over verdragsrapportages, het versterken van de internationale samenwerking en publiceren van mensenrechten issues.
-MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE-