Wet Arbeidsbescherming Moederschap moet einde maken aan onrecht aanstaande moeders

10 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 10 februari 2019 – De Wet Arbeidsbescherming Moederschap is van historisch belang, omdat De Nationale Assemblee hiermee een einde wens te maken aan het onrecht dat aanstaande werkende moeders in vooral de private sector wordt aangedaan. Het is een belangrijke stap gericht op het streven naar een welzijnssamenleving; en daar is iedereen voor verantwoordelijk: de man, de vrouw en in dit geval ook de werkgever, van wie verwacht wordt om op de juiste manier om te gaan met zijn werknemers. Dit bracht assembleelid Naomi Samidin, tevens lid van de Commissie van de Rapporteurs, afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de eerdergenoemde wet, naar voren.
De politica gaf aan, dat ofschoon de Grondwet in enkele artikelen aangeeft dat de aanstaande moeders beschermd moeten worden, er nog werkgevers zijn die dit recht van de vrouw vertrappen. Er zijn volgens haar nog legio voorbeelden van vrouwen die tijdens hun zwangerschap dusdanige arbeid moeten verrichten dat zij niet beschermd worden of dat hen geen loon of salaris wordt toegekend tijdens het zwangerschapsverlof. Vanuit de andere kant bekeken zegt ze ook dat er wel werkgevers zijn die de wet naleven. Ze vroeg aan de regering om een definitie te geven van vaderschapsverlof en duidelijkheid over zaken als vaderschapsuitkering. Samidin zegt blij te zijn dat ook Suriname in navolging van andere landen wereldwijd, zich ervoor beijverd om in de wetgeving moeders de mogelijkheid te geven om ook op de werkplek borstvoeding te geven aan haar kind. Ik denk dat het niet alleen wenselijk is, maar juist verplicht naar de moeder toe om een werkplek ‘borstvoedingsvriendelijk’ te maken, waar moeders zich comfortabel met haar kind kunnen voelen. Juist vanwege het ontbreken van onder andere deze faciliteiten, kiezen moeders ervoor om vroegtijdig dus voor 6 maanden, te stoppen met borstvoeding.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid ging in op de gestelde vragen en opmerkingen. Hij gaf aan dat verschillende instanties door de jaren getracht hebben om te komen tot betaald zwangerschapsverlof in de privatesector. De bewindsman merkte op dat deze wet die nog goedgekeurd moet worden de vrouw vanwege haar bijzondere biologische rol een eerlijke kans geeft. Op de vraag of dit het juiste moment is om deze wet aan te nemen, stelde de bewindsman dat het nu de tijd is. Dit heeft te maken met de ontwaking die plaatsvindt op het gebied van mensenrechten en wel ”decent work” en meer specifiek de gelijke behandeling, inzake arbeid en de rechten van de werkende vrouw. De regering is het ermee eens dat Suriname moet gaan naar een meer productieve samenleving. Dat zal niet mogelijk zijn zonder de participatie van de vrouw in het arbeidsproces, zei minister Moestadja. Hij gaf aan, dat deze wet precies past in het sociaal contract van de regering met het volk. De vergadering is verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-