Veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

28 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 27 april 2019- De Internationale Dag voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de Werkplek (Occupational Safety and Health Day) wordt elk jaar door de wereldgemeenschap gevierd. Ook in Suriname is het gepast dat wij op deze dag stilstaan bij hetgeen we tot heden gerealiseerd hebben en wat er nog te verrichten valt voor Suriname.

Aan VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) dient het gehele jaar door aandacht te worden besteed. Het is de taak van het ministerie van Arbeid om het normatieve kader in samenspraak met de werknemers en de werkgevers te helpen creëren en begeleiding aan te bieden. De daadwerkelijke uitvoering van een VGW-beleid is echter een tripartiete inspanning en op het bedrijfsniveau een bipartiete inspanning van werkgevers en werknemers. Daarom is het van groot belang om meer dan vrijwillig bipartiet dialoog te voeren op het gebied van VGW. Deze dialoog dient in het belang van de rechtszekerheid op een wettelijke basis te zijn gestoeld.

Op het gebied van de nationale VGW-normen, heeft het ministerie van Arbeid enkele maanden terug een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 2019 aan DNA voorgelegd. Daarin is een nieuwe kijk op VGW, vooral met het oog op preventie en meer verantwoordelijkheid van de bipartiete partners op de werkplek, opgenomen. Deze wet is bedoeld om na goedkeuring de oude Veiligheidswet van 1947 te vervangen. Ook is ontwikkeld een 13-tal nieuwe veiligheidsbesluiten die op den duur de 9 veiligheidsvoorschriften gaan vervangen. Bij het uitvoeren van het VGW-beleid op microniveau is de begeleiding door met name de Arbeidsinspectie van cruciaal belang. Deze dienst is thans onderhevig aan een transitiefase die enkele maanden terug is ingezet. De bedoeling van de transitie is om materiële en immateriële tekorten bij de Arbeidsinspectie op te heffen. Deze overheidsentiteit moet dan gereed gemaakt worden voor een meer moderne dienstverlening met een andere rol die past bij het preventieve en begeleidende karakter van de Arbeidsomstandighedenwet 2019.

In navolging van de internationale gemeenschap moet in het kader van het VGW-beleid nu ook aandacht te worden besteed aan klimaatsverandering en de rol daarin van werkgevers en werknemers. Dat geldt ook voor moderne vormen van werkorganisatie. In het kader van dit laatste verwijzen we naar een Wet Werktijdenregeling welke nu te advisering aanhangig is bij de Staatsraad

en welke als bedoeling heeft om meer ‘werk-leven’ balans te brengen in de levens van de werknemers. Nationaal zijn dus een aantal acties in vergevorderde fase, maar Suriname heeft op het gebied van het VGW-beleid nog behoorlijke stappen te zetten. Het ministerie zal zich binnenkort toeleggen op landelijke Awareness programma’s.

-Bron: Ministerie van Arbeid