Suriname op historische conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

18 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 18 juni 2019 – Een Surinaamse tripartiete delegatie onder leiding van arbeidsminister, Soewarto Moestadja, neemt deel aan de 108ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze conferentie staat in het teken van de honderdste verjaardag van de ILO. Vandaag heeft de minister deze conferentie toegesproken. In zijn toespraak spitste hij zich vooral toe op het thema van de conferentie, namelijk ‘Future Work”.
De rode draad van de toespraak was de verwachte uitdagingen voor kleine landen in de toekomstige wereld van werk. Minister Moestadja pleitte in zijn toespraak voor versnelde technologische ontwikkeling in derdewereldlanden, zoals innovaties op het vlak van ICT. Technologische ontwikkeling kan volgens hem een positieve invloed hebben op werkomstandigheden en werknemersrechten zoals veiligere en betere werkomstandigheden. “Verhoging van de arbeidsproductiviteit” ziet hij ook als een uitdaging voor kleine landen. Volgens de bewindsman worden Caribische landen, waaronder Suriname, al decennialang geplaagd door een lage arbeidsproductiviteit. Hij deelde zijn gehoor mee dat Suriname al een belangrijke stap heeft gezet om dit probleem aan te pakken. In dit verband noemde hij het bij wet ingestelde Centrum voor Innovatie en Productiviteit. De voorbereidingen zijn in volle gang om het centrum binnen afzienbare tijd operationeel te maken. Met het thema “Future of work’ vestigt de ILO de aandacht op uitdagingen die er zijn voor de toekomst van werk, als gevolg van onder anderen globalisering, technologische en demografische ontwikkelingen. De ILO heeft op deze conferentie een centenary-verklaring aangenomen die zich richt op actiepunten voor de toekomst. Zo wenst de ILO meer dan ooit te investeren in menselijk kapitaal, waardoor mensen in de toekomst beter kunnen anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Voorts wenst de organisatie te investeren in werkgerelateerde instituties, zoals adequate arbeidsinspecties en collectieve vertegenwoordiging die kunnen bijdragen aan de bestrijding van sociale ongelijkheid. Uiteraard zal de ILO verder investeren in fatsoenlijk werk, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de V.N.
Op de conferentie is een verdrag aangenomen dat betrekking heeft op het tegengaan van geweld op de werkplek. In zijn toespraak verwelkomde minister Moestadja de aanname van dit verdrag. Suriname heeft volgens hem niet gewacht op dit verdrag om alvast voorbereidingen te treffen om wetgeving hieromtrent in place te brengen. Zelfverzekerd gaf hij aan dat geweld op de werkplek in Suriname, inclusief seksuele intimidatie, zal worden tegengegaan middels krachtige wetgeving. Het verdrag beschouwt hij als een drijfveer om hiermee voort te gaan. Het tegengaan van seksueel geweld, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is een onderwerp dat internationaal volop in de belangstelling staat. Uit onderzoek van de ILO blijkt dat dit nog te veel voorkomt en de gevolgen ervan zijn vaak ingrijpend. Sedert vorig jaar discussieert de conferentie over ‘Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Verschillende verdragen bevatten bepalingen gericht op het tegengaan van geweld en intimidatie onder specifieke groepen werknemers, maar een normatief instrument dat zich integraal richt op het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer bestond nog niet. De discussies op deze conferentie hebben zich daarom gericht op de aanname van het verdrag.
De 108ste Internationale Arbeidsconferentie vindt van 10 tot en met 21 juni 2019 plaats in Genève. Meer dan 5000 afgevaardigden vanuit de hele wereld zijn op deze conferentie. De afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers. Samen leggen ze arbeidsnormen vast en werken ze conventies en aanbevelingen uit, die sociale rechtvaardigheid en waardig werk voor iedereen dichterbij moeten brengen. De ILO bestaat dit jaar 100 jaar. Suriname neemt al 75 jaar deel aan de Internationale Arbeidsconferentie. Eerst als kolonie onder de vlag van het koninkrijk der Nederlanden en sedert 1976 als staatkundig onafhankelijk land.
-MINISTERIE VAN ARBEID-