Commissie werkt aan uitvoering Ouderschapsverlof

15 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 15 augustus 2019 – Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’ geïnstalleerd die de voorbereidingen moet treffen voor het operationeel maken van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. Dit fonds is nodig voor de financiering van dit verlof. Ook heeft de commissie tot taak om de voorbereidingen te treffen voor de instelling van een bureau dat belast zal zijn met de uitkeringen van het ouderschapsverlof. Met het ouderschapsverlof wordt bedoeld: zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkende vrouwen, vaderschapsverlof voor werkende mannen en het bijzonderverlof voor naaste familieleden als zij noodgedwongen de zorg van het pasgeboren kind op zich moeten nemen.

De commissie zal ook voorbereidingen treffen om de verplichte bijdragen van zowel werknemers als werkgevers te systematiseren. De verplichte bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer. Van dit percentage is de werknemersbijdrage maximaal 50 procent en de werkgeversbijdrage minimaal 50 procent. De werkgever is verplicht om bij elke loonbetaling de werknemersbijdrage in te houden en af te dragen aan het fonds. De verplichte bijdrage is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit principe gaat ervan uit dat alle werknemers en werkgevers bijdragen aan de financiering van doorbetaald ouderschapsverlof, maar dat slechts werknemers die in aanmerking komen voor dit soort verlof vergoed zullen worden. Dat betekent dat elke werknemer ongeacht: geslacht, leeftijd, levensovertuiging en seksuele overtuiging, zal moeten bijdragen aan de financiering hiervan. Zodra het fonds en het bureau operationeel zijn, zal de ingangsdatum van de eerste bijdragen van werknemers en werkgevers bekend worden gemaakt. Ook de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor vergoeding van het verlof zal tijdig worden bekendgemaakt.

De wet die het ouderschapsverlof regelt “Wet Arbeidsbescherming Gezin” treedt officieel in werking op 18 september 2019, maar het recht op ouderschapsverlof is al in werking getreden sinds de afkondiging van deze wet op 18 juni 2019. Het ministerie wenst te benadrukken dat werknemers die nu gebruik wensen te maken van het ouderschapsverlof, rekening mee moeten houden dat in deze overgangsfase het niet mogelijk is om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit het fonds. Ook achteraf wanneer het fonds operationeel is, zal de mogelijkheid zijn uitgesloten om met terugwerkende kracht een vergoeding op te eisen. Simpelweg omdat het fonds de verplichte bijdragen van werknemers en werkgevers niet met terugwerkende kracht zal laten ingaan, daarom kan in alle redelijkheid niet worden verwacht dat het fonds met terugwerkende kracht zal overgaan tot vergoeding van het verlof.

De personen die zitting hebben in de commissie zijn functionarissen van het ministerie met specifieke expertises. Het gaat om: Glenn Piroe (voorzitter), Shelley Soetosenojo, Soenarijo Moestadja, Genti Mangroe, FarleyTamsiran, Imro Smith, en Sulakshana Sewkaransing.

NII