Controle herkeuring voertuigen wordt na 10 jaar gedigitaliseerd

13 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 12 augustus 2019 – Het herkeuren van motorrij- en voertuigen zal na 10 jaar digitaal plaatsvinden. De controle op het herkeuren vindt nu uitsluitend plaats via steekproef door controleurs van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS). De huidige situatie is dat de SHMS de informatie op een scherm te lezen krijgt. De controleurs rukken uit om de fysieke controle bij de keuringsinstanties te doen.

“Na jarenlange discussie vanuit de particuliere sector met de overheid heeft de overheid in 2008 besloten om deels van haar veranwoordelijkheid over het herkeuren van motorrij – en voertuigen te geven aan particulieren.. Gaandeweg het proces werd er ook gediscussieerd over het al dan niet geheel loslaten van de sector door de overheid ”, zegt Wilgo Bilkerdijk die vanaf het het prille begin nauwgezet betrokken was bij dit proces. “Overal ter wereld is het de taak van elke overheid om te zorgen voor veiligheid in het verkeer. De Surinaamse overheid heeft middels erkenning een deel van haar taak toebedeeld aan de keuringsinstanties. Zij moeten daarbij volgens de geldende wet- en regelgeving voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals de technische uitrusting om in aanmerking te komen voor de erkenning’, meent Bikerdijk.

“Vanaf 2008 wordt de vergunning door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verstrekt en het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) draagt de zorg van de erkenning. Bij de erkenning gaat men na als de geografische locatie strategisch goed ligt. Daarnaast wordt er onder andere ook gekeken naar het parkeren. Er wordt sowieso een bepaald traject gevolgd om aan de erkenning en de vergunning te komen”, voegde hij verder er aan toe. De erkenning geeft aan dat de onderneming zich gaat moeten onderwerpen aan een aantal zaken en dat moet getoetst worden. Zodoende heeft Juspol haar werk arm in het leven

geroepen. De Stichting Herkeuring Mottorrij- en voertuigen Suriname (SHMS)onder voorzitterschap van Mike Naarden is belast met het toezicht op de herkeuring.

Bilkerdijk zei verder dat na 10 jaar de bewustwording van het onderhouden van voertuigen beter op gang komt bij de burgerij. Hij is de mening toegedaan dat het onderhoud van personenvoertuigen redelijker is dan die van de zware voertuigen. Hij verwees daarbij naar de vele gevallen van de zware voertuigen die wij op de Wijdenboschbrug hebben gehad. “Er zijn genoeg gevallen gerapporteerd waaruit blijkt dat ze een gevaar vormen. De zware voertuigen waren in Europa ook het probleem en dat is nu het geval in Suriname. Die zware voertuigen kunnen lang mee. Als die slecht wordt onderhouden, betekent dat een gevaar”. Bilkerdijk vindt dat de bewustwording beter op gang gebracht moet worden bij de samenleving dat het onderhoud van voertuigen zeer belangrijk is. ‘De burger moet weten waarom men een voertuig ter herkeuring aanbiedt”. Hij haalde verder aan dat het herkeuren bij een keuringsinstantie geen garantie biedt dat je een jaar lang mee kan met die auto zonder het te onderhouden. “Het is een moment opname, een technisch verhaal. Daarom is er voor de eenduidigheid wet- en regelgeving op dit gebied. De overheid kan het niet overlaten aan elke willekeurige automonteur om te bepalen of een auto goed is of niet”. Bilkerdijk zegt dat hij na 10 jaar blij is met de wijze waarop er nu gewerkt wordt aan de structuren binnen het systeem van het herkeuren van motorrij- en voertuigen in Suriname.

SHMS – voorzitter, Mike geeft aan dat de controle van het herkeuren binnen kort digitaal met beeld een feit wordt. De SHMS zal vanuit haar controlekamer toezicht hebben op alle aanmeldingen van de herkeuring van motorrij- en voertuigen bij alle keuringsinstanties in het land. Het is bij beschikking vastgesteld dat alle keuringsinstanties in Suriname over een camera moeten beschikken. Er is reeds een succesvolle pilot gedraaid bij twee keuringsinstanties. Het wachten is op de import. Volgens het digitaal systeem zal er bij elke aanmelding van een voertuig automatisch een ‘flit shot’ gemaakt worden, zodat de SHMS in de controlekamer kan zien dat er werkelijk een voertuig zich heeft aangemeld. Het kentekennummer wordt zichtbaar en er komen andere informaties vrij. Indien de te verwachten informatie niet waargenomen kan worden via het digitaal systeem, kan er geen herkeuring plaatsvinden.

Alle eerste technische informatie van voertuigen van de politie wordt aan het systeem gekoppeld van de SHMS. Met deze informatie wordt de controle flexibeler. Mike Naarden zegt dat de SHMS een goede samenwerking heeft met

de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij gaf ook mee dat extra aandacht wordt besteed aan de juiste uitrusting van de keuringsinstanties. Hij praat daarbij over de ‘platenbank’ of ‘rollerbank’ waarop de voertuigen gekeurd worden. De SHMS heeft landelijk herschouwing gedaan over alle rembanken en de juiste waarde in het systeem van de stichting geplaatst. Het kan dus niet fout gaan.

Behalve de onderneming wordt ook geprobeerd om de samenleving beter te informeren. De consument moet in staat zijn een klacht in te dienen als hij niet eens is met het besluit van een keuringsinstantie. Daarbij zal de SHMS een objectief onderzoek moeten instellen. Er is trouwens ook een sanctiebeleid, maar voorzitter Naarden hoopt dat het niet zo ver komt om hiervan gebruik te maken. Procesmatig wordt er volgens de wet- en regelgeving structuur gebracht in het gebeuren rond het herkeuren. Volgens de SHMS-voorzitter zijn de sleutelwoorden van de stichting: controle, corrigeren en begeleiden. De stichting probeert op basis hiervan het geheel in het gareel te houden.

-NII-