Minister Rabin Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel van de Arawarasluis in Nickerie

10 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – Boeren uit de Middenstandspolders hebben hun beklag gedaan over een tekort aan irrigatiewater in dat gebied. Op 7 december 2019 jongstleden oriënteerde de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zich aldaar, in het district Nickerie. Dit bezoek had een driedelig karakter en de minister wilde zich ook persoonlijk oriënteren over de waterstand nabij het pompgemaal.
Naar zeggen draaien de pompen nu minder uren vanwege een te kort aan water. De waterpompen functioneren naar behoren, echter is er niet genoeg water voorradig bij een ebstand. De heer van der Kooye zegt dat dit een steeds terugkerend gebeuren is, bij een periode van extreme droogte. De stand bij eb is nu met 1 meter afgenomen. Omdat nu de piek van de inzaai in dit gebied is bereikt onttrekken vele boeren tegelijk water, waardoor het water meestal de middenstandspolder niet bereikt. Dit maakt dat bij eb er niet kan worden gepompt. Minister Parmessar vroeg hoe tot een structurele oplossing te komen voor dit steeds terugkerend probleem. De aanwezigen hebben van gedachten gewisseld, met betrekking tot een oplossing en is gekozen voor reparatie van de Arawarasluis. Deze sluis die de Wayambo en de boven Nickerie rivier met elkaar verbind is reeds enige tijd defect, waardoor veel water richting de Coppenamerivier stroomt, in plaats van naar de Nickerierivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerierivier aanzienlijk minder. Een ander oplossing zit in de aanleg van de Marataka overlaat in de Maratakarivier, waardoor water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Maratakarivier kan worden gedirigeerd. Dit zal ook moeten resulteren in een grotere waterhoeveelheid in de Nickerierivier.
De minister vroeg ook erop toe te zien dat de sluizen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden en de boeren verantwoordelijk omgaan met het kostbare water. Afgesproken is om het plan voor herstel van de Arawarasluis, reeds maandag 9 december te bespreken met de nodige verantwoordelijken om zo spoedig mogelijk tot actie over te gaan. Met het oplossen van dit probleem zal de mogelijkheid bestaan om in de toekomst minstens 7.000 hectare extra in te zaaien.
De bewindsman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te bemiddelen in een geschil tussen 2 landbouwers. Het probleem is na goed overleg en met medewerking van beide partijen bevredigend opgelost. Met de staf van het ministerie van LVV te Nickerie, heeft de minister een werkbespreking gehad over de laatste ontwikkelingen aldaar. Het is een gegeven dat minister Parmessar problemen op korte termijn, maar bovenal structureel wenst op te lossen met in acht name van de voorgeschreven regels. De minister was vergezeld van de fungerend directeur Arthur Zalmijn, alsook van de onderdirecteur Landbouw Ashwin Ramdin. Bij dit bezoek waren ook aanwezig, de Coördinator Regio West Guido van der Kooye, Harinandat Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie en Bramdew Rampedareth van de vereniging van padie producten in Suriname.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-