Presentatie Concept Design Agro Industrial Park

23 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DONDERDAG 23 APRIL 2020-Middels een video conferentie, is door de Israëlische contractor, LR Group een Concept Design van het Agro Industrial Park, AIP, gepresenteerd. Door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn er enkele aanpassingen gepleegd en doorgegeven. Deze zullen vervolgens verwerkt worden, waarna men gefaseerd van start zal gaan met de uitvoering hiervan.

Het AIP-project bestaat uit de componenten melkvee (verhoging melkproductie, rasverbetering en productie van voer), pluimvee en groenten (kassenteelt voor importvervanging). De private sector zal bij al deze projecten nauw betrokken zijn en het ligt in de bedoeling dat dit project op termijn zal worden overgenomen door deze sector.

Te Dirkshoop in het district Saramacca is in december 2019 het officiële startsein gegeven en zal onder andere wortelen, uien, bloemkool en broccoli worden geteeld. Er is bewust gekozen voor deze producten, om zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren, maar om import vervangende producten te telen en deviezen te besparen. De volgende activiteit in het kader van het Agro Industrial Project, zal plaatsvinden op de Staatsboerderij te Reeberg in het district Wanica, alwaar er een vee- en voerbedrijf opgezet zal worden.

Alle projecten zullen in het voordeel moeten zijn van de Surinaamse agrariërs en zullen in de meest brede zin moeten dienen ten voordele van hen. Zij zullen in staat worden gesteld hun kennis te verruimen en ervaring op te doen in de nieuwste technologie en systemen, daar ze nauw betrokken zullen zijn bij het geheel. “Het beleid van het ministerie van LVV is om de private sector maximaal te ondersteunen en zodoende de productie van de agrarische sector in Suriname te verhogen en of te verbeteren”, zegt minister Rabin Parmessar. De bewindsman benadrukt dat het project bedoeld is om als model te dienen, zodat door middel van innovatieve teelt- en kweeksystemen, een verbeterde en vergrootte productie ontstaat binnen deze sub sector.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-