De Raad van Toezicht op de SURINAAMSE POSTSPAARBANK

12 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 12 mei 2020 – Op maandag 11 mei 2020 is, door tussenkomst van de Raad van Toezicht op deSurinaamse Postspaarbank, de leiding van de Surinaamse Postspaarbankwederom overgedragen aan haar directeur, de heer Ginmardo Kromosoeto.
Na verschenen berichten op sociale media inzake vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank eind april 2019, heeft de minister van Financiëneen accountantsonderzoek ingesteld. De heer Kromosoeto, directeur van de
Surinaamse Postspaarbank, heeft op dinsdag 14 mei 2019, op verzoek van deRegering van Suriname, zijn verlof ingediend, om zo alle ruimte aan hetingesteld bijzonder accountantsonderzoek te bieden. Aan dit onderzoek heeft
de directeur zijn volledig medewerkin Financiën.
De regering heeft met inachtneming van het advies en de kanttekeningen van
de Raad van Toezicht, het besluit genomen om de heer Kromosoeto voornoemd
wederom zijn werkzaamheden te doen hervatten.
Het onderzoek moest vaststellen of er sprake is geweest van geldverstrekking
door de Surinaamse Postspaarbank aan derden, zonder dat de daarvoor binnen
de Surinaamse Postspaarbank geldende procedures in acht zijn genomen en
zonder dat er adequate onderliggende documentatie aanwezig is. Tevens moest
worden vastgesteld of er sprake is van onterechte afboeking door de bank van
schulden aan de bank, zonder dat de daarvoor geldende procedures in acht zijn
genomen, dan wel, zonder dat er een adequate tegenprestatie van de debiteur
tegenover stond.
Uit de rapporten is niet gebleken dat er misstanden zijn aangetroffen, op grond
waarvan verantwoordelijken binnen de organisatie strafrechtelijk vervolgbaar
zijn.
De Raad van Toezicht heeft evenwel bij de overdracht de opdracht gegeven aan
de directeur om de geconstateerde administratieve onvolkomenheden
terstond aan te pakken en herhaling hiervan te voorkomen. Tevens is gevraagd
om het traject in te zetten om aan de verbeterbare processen en procedures te
werken. Tenslotte doet de Raad het beroep op een ieder, om het
normalisatieproces bij de Surinaamse Postspaarbank te ondersteunen en deze
zonder enige onderbrekingen, gestaag te laten plaatsvinden.

-SPSB-