Toespraak COVID-19 President van de Republiek Suriname

10 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZONDAG 10 MEI 2020-Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het volk van Suriname dank te zeggen. Ik dank u voor uw medewerking aan de door de Regering uitgevaardigde maatregelen. Ik dank ook allen die hebben gebeden voor ons land.
Het is de combinatie van zorgvuldige maatregelen én uw inzet, die gemaakt hebben dat wij thans nul COVID-19 besmette personen hebben. Dat is een bijzondere mijlpaal en daar mogen wij allemaal dankbaar voor zijn.
Maar we zijn er nog niet. Suriname bevindt zich in de CARICOM-categorie: “sporadische gevallen”. Dat wil zeggen dat wij nog niet 100% voldoen aan de criteria om alle maatregelen direct op te heffen. Hoewel de cijfers ons hoopvol stemmen, moeten wij ons nu niet laten verrassen.
Onze waakzaamheid focust zich onverminderd op onze grenzen. In het bijzonder is de oostgrens met Frans-Guyana, de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier, er één van grote zorg. De afgelopen 14 dagen hebben wij de ontwikkeling van de situatie aan de grenzen gemonitord.
Dat neemt niet weg dat de situatie in de kustvlakte ons hoopvol heeft gestemd. Wij horen de roep uit de samenleving voor versoepeling van de maatregelen. Na inwinning van de adviezen van de WHO, de PAHO, onze eigen gezondheidsautoriteiten, als ook na afstemming met regeringsleiders van de CARICOM-landen hebben wij de balans opgemaakt. Hierbij hebben wij gezondheids- en sociaaleconomische belangen gewogen. Wij hebben uiteindelijk besloten om aan een gefaseerde versoepeling te beginnen.
De aanpassing van maatregelen zal echter alleen mogelijk zijn wanneer wij continu in staat zijn de risico’s te beheersen. Daarom zullen wij faseren én continu evalueren. Met name de samenwerking en getoonde verantwoordelijkheid van ons allen – overheid, bedrijfsleven en U thuis – zullen essentieel blijken voor het succes van dit besluit.
Met in achtneming van de specifieke Surinaamse situatie zullen de volgende aangepaste maatregelen vanaf morgen, zondag 10 mei, gelden:
In samenspraak met het Traditioneel Gezag is besloten om de lockdown op de grensrivieren Lawa-, Marowijne- en Tapanahonyrivier met tenminste één week te verlengen, tot zondag 17 mei 2020. De totale lockdown op deze rivieren wordt echter omgezet in een partiële lockdown en zal van 6 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens duren.
Let wel. De grenzen blijven gesloten. Oversteken van en naar onze buurlanden is dus niet toegestaan. Ook zullen de controleposten in het land blijven bestaan ter controle op verplaatsingen tussen kustvlakte en overige districten.
De partiële lockdown in de rest van Suriname wordt met ingang van zondag 10 mei aangepast en zal dan gelden van 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend.
De publieke gezondheidsmaatregelen blijven onverminderd van kracht.
Dat wil zeggen dat de hygiëne maatregelen blijven gelden: handen wassen, niezen of hoesten in uw armholte, als ook 2 meter afstand houden van elkaar.
De samenscholing wordt verruimd tot een maximum van 50 personen, MITS de orde- en hygiëne maatregelen in acht worden genomen.
Let wel. De crèches blijven nog gesloten. De bussen mogen nog niet rijden.
Rekening houdende dat de gezondheidsvoorschriften strikt zullen worden nageleefd, zullen de opvangcentra voor junioren als ook die voor senioren burgers toegestaan worden om vanaf 17 mei wederom gelimiteerd familiebezoek te ontvangen.
Het Nationaal COVID-19 Management Team zal vanaf maandag 11 mei gesprekken voeren met organisaties om aan te geven aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om hun operaties weer te mogen opstarten. Het gaat hier o.a. om de horeca, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector.
Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt op dit moment een plan uit om tenminste de examenklassen, op alle niveaus, vanaf 1 juni weer te starten.
Voor alle personen die komen vanuit het buitenland blijft de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht. Daarbij moet ik opmerken dat de personen die in quarantaine zijn wel in staat gesteld zullen worden om op 25 mei te stemmen.
Ik heb u ook voorgehouden dat de Regering een economisch overbruggings- en sociaal ondersteuningsplan zal opstellen om gerezen economische en sociale problemen als gevolg van COVID-19 op te vangen. Het pakket is reeds uitgewerkt voor een periode van 6 maanden. Dit is de periode waarin verwacht wordt dat de klap het hardst zal zijn. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Niet alleen omdat we paraat moeten blijven omdat een herhaling van COVID mogelijk is, maar ook omdat de herstelfase, met alles wat in ons vermogen ligt, aangemoedigd en versterkt moet worden.
De regering heeft daarom 400 miljoen SRD gereserveerd en heeft inmiddels ook behoorlijke internationale financiële steun toegezegd gekregen. Hiermee kunnen wij het pakket ondersteuningsmaatregelen bekostigen. Het gaat om ondersteuning aan de Surinaamse bevolking; de arbeider, de dienstverlener en de ondernemer die als gevolg van de COVID-19 crisis het financieel moeilijk heeft. We hebben het dan over de schaafijsmannen, senioren, mensen met een beperking, het traditioneel gezag, buschauffeurs, bootsmannen, artiesten, enzovoorts. De Minister van Financiën zal dit ondersteuningsplan op de persconferentie van maandag 11 mei concreter toelichten.

Suriname,
Wij moeten nu volharden. Wij moeten voornamelijk beseffen dat wij niet terug kunnen gaan naar wat wij beschouwden als normaal. Voorlopig zullen de gezondheidsregels blijven gelden. Dat betekent dat wij ons zullen moeten aanpassen en op een nieuwe manier met elkaar om moeten gaan, en moeten werken. Laten wij met de grootste verantwoordelijkheid de aanpassingen van de maatregelen opvolgen. Zodat onze behaalde successen niet zomaar verloren gaan.

Tot slot wens ik aan alle moeders, morgen, een zeer prettige moederdag toe.
Dank u voor uw geloof. Dank u voor de samenwerking. Goedenavond.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT –