ROS besprak grondenrechtenvraagstuk met gemeenschap Boven-Tapanahony

10 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 10 november 2021- Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) onder leiding van minister Gracia Emanuël vertoefde vorige week in het Boven-Tapanahony gebied. Er werden krutu’s belegd bij de dorpsgemeenschappen van Stoelmanseiland, Drietabiekie, Godo-olo en Apetina. Het grondenrechten vraagstuk, waarbij gestreefd wordt naar erkenning en rechtszekerheid van de inheemsen en tribalen, kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde. De ROS-minister gaf daarbij aan dat de huidige regering er alles aan zal doen om dit eeuwigdurende probleem op te lossen. Als de binnenlandbewoners meer rechtszekerheid hebben, kunnen ze op een duurzame en structurele manier aan hun economische en maatschappelijke ontwikkeling werken, vindt de bewindsvrouw.

Tijdens de krutu’s heeft Ruben Ravenberg, lid presidentiele werkgroep grondenrechten, ook tekst en uitleg gegeven over de status van de conceptwet grondenrechten die nu ter behandeling bij het parlement ligt. Ravenberg gaf aan dat er naast dit wetgevingsproduct, additionele wetten door het parlement aangenomen moeten worden om effectief en resultaat gericht uitvoering te kunnen geven aan zaken. Zo zal er onder andere gewerkt moeten worden aan een wettelijke basis voor de positie van het Traditionele Gezag (TG) in het binnenland, zodat zij volgens het recht in overeenstemming met de nationale wet rechtshandelingen kunnen plegen. Op Drietabikie heeft het TG ook gewag gemaakt van een grensdispuut tussen de Aucaners van het Tapanahony gebied en de Paramacaners aan de Marowijne rivier. Zij hebben zich nogal kritisch uitgelaten over deze aangelegenheid en ziet graag op korte termijn een oplossing hierin. Minister Emanuël gaf aan dat het belangrijk is dat partijen het hoofd koel houden, in dialoog blijven en zo naar een oplossing werken in het belang van de ontwikkeling van het binnenland.

Deplorabele staat basisschool Godo-Olo

Tijdens de beraadslaging te Godo-Olo werd de deplorabele staat van het gebouw van de basisschool ook aan de orde gesteld door het TG. Tijdens een rondleiding op het schoolterrein is het dan ook heel duidelijk geworden dat het gebouw in een vervallen staat verkeert en dat het dringend aan renovatie toe is. Bij aankomst in Paramaribo zal de ROS-bewindsvrouw dit met haar collega van onderwijs bespreken.

School Apetina nog niet van start

Het schooljaar is nog niet begonnen op Apetina. Tijdens de samenkomst van de bewindsvrouw en de dorpsgemeenschap van het inheemse dorp Apetina is het duidelijk geworden dat de basisschool van het dorp, die sinds vorig schooljaar maart is gesloten vanwege Covid-19, nog niet is geopend voor dit schooljaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet de leerkrachten accommoderen met transport naar het gebied, maar er is nog geen sprake daarvan. Vanwege een achterstallige betaling bij de vliegmaatschappijen, wordt geweigerd de onderwijsgevenden in te vliegen alvorens de openstaande rekening is betaald. Hoofdkapitein Japanaloe Oeloehoeni en basja Marius Merenke hebben tijdens de krutu te Apetina de sociale problemen van het dorp aan de ROS-bewindsvrouw voorgehouden. De dorpsbewoners hebben ook een petitie aangeboden aan minister Emanuël. Het gaat in deze om optimale onderwijs, gezond drinkwater, uitbreiding polikliniek Apetina, AKB welke al 2 jaren niet is uitbetaald, materiaal om een sportveld aan te leggen, redelijke prijs voor lijndienst, landbouwmachines om kostgrondjes te bewerken en SZF Bazo-kaarten. Staande de vergadering heeft de minister de aangekaarte problemen gerapporteerd aan de Raad van Ministers die op dat moment gaande was in Paramaribo. De ministers zullen zich buigen over de geconstateerde knelpunten.

Om de noden enigszins te verlichten heeft minister Emanuël enkele schoolpakketten en sportmaterialen geschonken aan de schoolgaanden in het Boven Tapanahony gebied.

– Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport-