Minister Levens installeert Nationale Taalraad voor Suriname

3 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 december 2021- Taal neemt een voorname plaats in, in het leven van de mens. Taal is een eerste vereiste voor goede communicatie. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 2 december 2021 de Nationale Taalraad voor Suriname (NTS) geïnstalleerd. De Taalraad is in eerste instantie een adviesorgaan ter beschikking van het MinOWC.

Instelling van de NTS is noodzakelijk ter regulering en ordening van de meertaligheid in Suriname, en ter bescherming van de taalrechten van alle ingezetenen van het land. Daarom rust er op de NTS een bijzondere verantwoordelijkheid, aldus minister Levens bij de installatie.

In de Taalraad hebben zitting deskundigen die enorme kennis hebben over taal- en letterkunde in het algemeen, en over de verschillende talen van Suriname. Er zal dus aandacht worden besteed aan de talen van al de verschillende bevolkingsgroepen in ons land.

De NTS wordt voorgezeten door mw. dr. Renata de Bies. Zij is ingenomen met de installatie van de NTS, omdat de bewindsvrouw het gedurfd heeft om deze raad in te stellen. Suriname heeft een rijkdom aan talen, die niet verloren mogen gaan. Er zijn al enkele talen van de Inheemse volken verloren gegaan, zei mw. De Bies.

Enkele taken van de NTS zijn:

  • De MinOWC-minister informeren- gevraagd en ongevraagd, en adviseren over: 1) de status (functies) van de verschillende talen van Suriname; 2) strategieën van het taalleerproces in verband met de introductie van vreemde talen in het onderwijs; 3) curriculum taalonderwijs en alfabetisering.
  • Beleid formuleren ter bevordering van taalonderzoek in Suriname; ondersteuning van taalonderzoeksprojecten met betrekking tot talen in Suriname.
  • De stand van zaken met betrekking tot de interne ontwikkeling (e.g. vastlegging spelling, grammatica, en woordenboeken) van de Surinaamse talen.

De NTS, die is benoemd voor de periode van vijf jaar, bestaat verder uit de leden: prof. dr. Franklin Jabini, drs. Krisnedath Bajnath, mw. drs. Loreen Jubitana, mw. drs. Shebani Hiwat-Mahabiersing, mw. Saskia Paiman en mw. mr. dr. Ellen Rose Kambel.