Regering verruimt lockdown naar 23:00 uur

3 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 december 2021- De regering heeft het besluit genomen om de avondklok ingaande vrijdag 3 december 2021 te verruimen naar 23:00 uur. Dit na een constructief overleg met de vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Horeca en Toerismesector. Het overleg vond op donderdag 2 december plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De regering was vertegenwoordigd door de Covid-clusterministers m.n. de ministers Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Saskia Walden van Economische Zaken. Het overleg vond in bijzijn van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname plaats.

Tijdens dit overleg zijn harde afspraken gemaakt met betrekking tot de naleving van de Covid-19 protocollen voor eetgelegenheden en bar-dancings. De nadruk werd gelegd op de overtredingen van de Covid-19 protocollen, m.n. organiseren van dansfeesten en geen controle op vaccinatiebewijzen bij indoor dining en uitblijven van toezicht op de naleving van de Mohana-maatregelen. Op basis van de overtredingen had de regering het besluit genomen om de avondklok terug te brengen naar 21:00 uur. De horecasector trok toen aan de bel en vroeg de regering om herziening van de lockdown-maatregel.

Partijen hebben na goed overleg afgesproken dat er gezamenlijke inspanningen gepleegd zullen worden om de handhaving van de Covid-19 protocollen verder ter hand te nemen. Zowel de regering als de horeca-vertegenwoordigers zijn het er met elkaar eens om de bestaande protocollen bij te stellen.

De volgende maatregelen zullen voortaan gelden voor de horecasector:

 1. Strikte naleving van de MOHANA-maatregelen
 2. Bij entree van de locatie verplichte temperatuurmeting en desinfectie van de handen
 3. Alleen de bediening mag zich bewegen in de locatie; gasten mogen niet zelf van en naar de bar om eten en drinken te halen.
 4. Noch bij indoor, noch bij outdoor mag er worden gestaan; men moet zitten op een stoel of op vaste zitplaatsen aan de bar.
 5. Lopen, binnen en buiten, op de locatie alleen toegestaan met een mondkapje op en gasten mogen zich niet onnodig verplaatsen.
 6. Geen wachtrijen voor of binnen de toiletruimte.
 7. Indoor dining toegestaan voor gevaccineerden.
 8. 1,5 meter afstand tussen groepen en afstand tussen stoelleuningen;
 9. De groep blijft binnen de groep, geen ‘socializing’ buiten de groep;
 10. Dansen en luid muziek niet toegestaan.
 11. Registratie van gasten voor ‘contact tracing’
 12. Strengere handhaving door de overheid buiten de horeca. Bij onverantwoordelijke groepsvorming vindt directe handhaving plaats.
 13. Zwaardere boetes en na twee boetes de vergunningen ingetrokken voor 3 maanden i.p.v. 2 weken
 14. Frequentere roadblocks. Het volk beweegt in alle vrijheid.

Bij overtreding van bovengenoemde maatregelen en de protocollen, zal de regering zwaarder optreden en stringente boetes opleggen. Bij een eerste overtreding zal een boete van SRD 10.000 worden opgelegd en bij een tweede overtreding 6 maanden hechtenis of een boete categorie 3 van SRD 25000. Verder zullen muziekinstallaties, die voor overlast zorgen, in beslag worden genomen, indien de Covid-19-maatregelen zijn overschreden. Mocht blijken dat men bij de handhaving zich toch niet houdt aan de boete, dan zullen zwaardere sancties getroffen worden. De maatregelen zullen worden verzwaard indien eigenaren zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

De aangevulde protocollen voor eetgelegenheden en bars worden binnenkort op de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg, www.bogsuriname.com, gepubliceerd. Zowel de horecasector als de regering doet een dringend beroep op de gemeenschap om de maatregelen en de protocollen strikt op te volgen, zodat ongewenste zaken voorkomen kunnen worden.